กฎหมาย

กฎหมายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗

สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ

หมวด 1 การตรวจสุขภาพ

1. ผู้ทำการตรวจสุขภาพ จะต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

2. ผู้ถูกตรวจสุขภาพและเวลาที่ทำการตรวจสุขภาพ ลูกจ้างที่เพิ่งเข้ามาทำงานในที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง หรือนายจ้างให้ลูกจ้างย้ายสถานที่ทำงานที่มีอันตรายแตกต่างไปจากเดิมต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นครั้งแรก ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือเปลี่ยนงาน สำหรับครั้งต่อๆไปจะต้องตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้าลักษณะหรือสภาพของงานที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนั้น มีความจำเป็นต้องตรวจสุขภาพตามระยะเวลาอื่นให้ตรวจสุขภาพตามระยะเวลานั้น

3. การตรวจสุขภาพภายหลังหยุดงาน 3 วันทำการติดต่อกัน กรณีที่ลูกจ้างต้องหยุดงาน 3 วันทำการติดต่อกัน เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทางนายจ้างอาจขอความเห็นจากแพทย์ผู้ทำการรักษา หรือแพทย์ประจำสถานประกอบกิจการก็ได้ หรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างก่อนให้กลับเข้ามาทำงานอีกก็ได้

หมวด 2. การบันทึกผล การแจ้ง และการส่งผลการตรวจสุขภาพ

1. แพทย์ผู้ทำการตรวจ จะเป็นผู้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพโดยระบุความเห็นของแพทย์ที่บ่งชี้ถึงภาวะสุขภาำพของลูกจ้างที่มีผลกระทบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายของลูกจ้าง

2. นายจ้างจัดให้มีสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและทำการบันทึกผลการตรวจลงในสมุดสขภาพดังกล่าว

3. นายจ้างต้องเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพ และข้อมูลสุขภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันสิ้นสุดของการจ้างแต่ละราย ทั้งนี้ ไม่ให้นายจ้างนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในทางที่เป็นโทษแก่ลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร

4. นายจ้างแจ้งผลการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้

– กรณีผลตรวจพบว่า ผิดปกติ ให้แจ้งลูกจ้างทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ

– กรณีผลตรวจพบว่า ปกติ ให้แจ้งลูกจ้างทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ

5. กรณีตรวจพบความผิดปกติของลูกจ้าง ต้องจัดให้ได้รับการรักษาพยาบาลทันทีและทำการตรวจสอบหรือหาสาเหตุของความผิด ปกติหรือประโยชน์ในการป้องกัน

6. นายจ้างต้องส่งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย รวมทั้งการให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไขต่อพนักงานตรวจแรงงานตามแบบที่กำหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผล

7. ลูกจ้างใดที่มีหลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของราชการ หรือที่ราชการยอมรับ แสดงว่าไม่อาจทำหน้าที่เดิมได้ ให้นายจ้างเปลี่ยนงานให้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างเป็นสำคัญ

8. เมื่อสิ้นสุดการจ้าง ต้องมอบสมุดสุขภาพประจำตัวให้แก่ลูกจ้าง

Leave a Reply