กฎหมาย

การดำเนินการแก้ไขปัญหาความร้อนเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

หากผลการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในบริเวณปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายของประเทศไทย นายจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายแรงงานและกฎหมายโรงงานกำหนดไว้ในแนวทางที่สอดคล้องกัน มีเพียงรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ดังนี้

1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ. 2550 กำหนดไว้ว่า

– กรณีผลการตรวจวัดมีค่าเกินกว่ามาตรฐานกำหนดไว้ในกฎกระทรวง แล้วแต่กรณี ต้องระบุสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาคารสถานที่ การระบายอากาศ เครื่องจักร การบำรุงรักษา จำนวนลูกจ้างที่สัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับอันตราย สภาพและลักษณะการทำงานของลูกจ้าง รวมถึงวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 กำหนดไว้ว่า กรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีความร้อนเกินมาตรฐานที่กำหนด นายจ้างต้องดำเนินการดังนี้

– ปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทำงานทางด้านวิศวกรรมให้ระดับความร้อนไม่เกินมาตรฐาน

– หากดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทำงานแล้ว ยังควบคุมให้เป็นไปตามาตรฐานดังกล่าวไม่ได้ นายจ้างต้องปิดประกาศเตือนให้ลูกจ้างทราบว่าบริเวณนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำงาน

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 กำหนดไว้ว่า

– บริเวณปฏิบัติงานที่มีระดับความร้อนเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ผู้ประกอบกิจการต้องปิดประกาศเตือนให้ทราบถึงบริเวณที่มีความร้อนสูงเกินมาตรฐานที่กำหนด

– ในกรณีที่ภายในบริเวณปฏิบัติงานมีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขให้บริเวณปฏิบัติงานมีระดับความร้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หากได้ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขแล้ว ไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวได้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ชุดแต่งกาย รองเท้า และถุงมือเพื่อป้องกันความร้อนสำหรับผู้ที่จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนต้องจัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ฯ ดังกล่าวด้วย

Leave a Reply