การศึกษา

การปรับปรุงการพูดเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

การพูดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพราะการพูดเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติที่มีต่อตัวเอง ผู้อื่น รวมทั้งสภาพแวดล้อม การพูดดีเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจบุคคลอื่น และสร้างมิตรภาพให้ยั่งยืนได้ดี ดังคำพังเพย ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หรือ อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากก แต่ลมปากหวานหูมิรู้หาย

การพูดจาไพเราะอ่อนหวานนั้นขึ้นอยู่กับถ้อยคำ น้ำเสียง แววตา รวมถึงกิริยาท่าทางที่แสดงออกมาอย่างสัมพันธ์กันด้วย ดังนั้นบุคคลควรปรับการพูดดังนี้

1 ใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะกับกาลเทศะและบุคคล โดยใช้คำแทนตนเองและผู้รับให้เหมาะสมกับตำแหน่งและฐานะ

2 ใช้น้ำเสียที่นุ่มนวล คำพูดที่สุภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผู้พูดจะต้องใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล อ่อนโยนด้วย การพูดต้องมีหางเสียง หลีกเลี่ยงการพูดที่ใช้น้ำเสียงประชดประชัน หรือเยาะหยันถากถาง

3 ใช้คำถามให้เหมาะสม การถามเป็นการสื่อความหมายว่า ยังมีความสงสัยที่ต้องการคำตอบอย่างชัดเจน แต่ต้องหลีกเลี่ยงการถามในสิ่งที่ผู้ถูกถามไม่อยากตอบ หรือไม่ควรถามหาสาเหตุการกระทำของบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น

4 พูดให้ชัดเจน การพูดที่ดีจะต้องพูดให้ชัดเจน ใช้ภาษาให้ถูกต้อง สื่อความหมายได้ตรงกับที่ต้องการ

5 พูดในสิ่งที่คนอื่นชอบ พอใจและสนใจ ไม่ควรพูดในสิ่งที่เราสนใจ เพราะจะทำให้ผู้ฟังเบื่อ รวมทั้งต้องพูดในสิ่งที่เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์และเป็นความจริง ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล เพราะจะก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้รับฟังได้

6 ไม่พูดดูถูกผู้อื่น ทุกคนต้องการรับฟังคำพูดที่ไพเราะ และให้เกียรติแก่กัน ดังนั้นจึงไม่ควรพูดในลักษณะข่มผู้อื่น แต่ควรจะพูดจายกย่องชมเชย มีคำกล่าวขอโทษ และขอบคุณอยู่เสมอ

7 มีศิลปะในการพูด การพูดถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้บุคคลได้รับการยกย่องชมเชย และสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ดีหรือไม่ บุคคลที่มีศิลปะในการพูดจะต้องไม่พูดมากเกินไป พร้อมกับเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย ไม่พูดจาโอ้อวด ก้าวร้าว หรือนินทาผู้อื่น ไม่ควรพูดคุยเรื่องส่วนตัวของตัวเองหรือผู้อื่น ขณะที่พูดจะต้องมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส

Leave a Reply