เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างหรือนายจ้างจะต้องแจ้งให้สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ทราบ พร้อมนำส่งลูกจ้างที่เจ็บป่วย เข้าทำการรักษา หลังจากทำการรักษาทางการแพทย์แล้ว การเจ็บป่วยบางกรณีอาจมีการสูญเสียอวัยวะตามพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น บางรายมีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของอวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม หลังการผ่าตัดแก้ไขและทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพยาธิสภาพของอวัยวะ จนกระทั่งพยาธิสภาพคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีก จึงทำการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. รวบรวมประวัติการเจ็บป่วยทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งประวัติการประสบอันตราย สภาพการทำงาน ท่าทางการทำงาน ตลอดจนมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันหรือไม่

2. การตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจในอวัยวะที่บาดเจ็บ รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษเฉพาะโรค

3. นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจร่างกาย และห้องปฏิบัติการตลอดจนการตรวจพิเศษเฉพาะโรคมาประมวลเพื่อเทียบกับเกณฑ์เป็นร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะนั้น

4. เปลี่ยนค่าการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะที่ประเมินได้ เป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกาย ในกรณีที่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหลายอวัยวะหรือมากกว่าหนึ่งระบบ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทำได้โดยประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะแต่ละส่วนก่อน แล้วเปลี่ยนเป็นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะที่ได้ เป็นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกาย นำค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพที่ไ้ด้มารวมกัน

5. คำนวณออกมาเป็นเงินทดแทนโดยการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทั้งร่างกาย ให้จ่ายค่าทดแทน 2 เดือน แต่ถ้าการสูญเสียสมรรถภาพเกินร้อยละ 60 ค่าทดแทน 15 ปี เท่ากันหมด จากนั้นนำระยะเวลาที่คำนวณออกมาเป็นจำจำนวนเดือนแล้วนำมาคุณกับร้อยละ 60 ของเงินเดือน

6. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพของอวัยวะนั้น สามารถนำมาประเมินใหม่ได้