ความปลอดภัย

ข้อพิจารณาในการจัดหาสถานที่เก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

  1. อยู่ไกลหรือมีระยะห่างจากบริเวณ ที่สำคัญต่างๆ ห่างไกลจากบริเวณที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น เช่น  หมู่บ้านที่พักอาศัย ตลาด ห่างไกลจากแหล่งน้ำสาธารณะ ห่างไกลจากบริเวณที่อาจมีน้ำท่วมรวมถึงห่างไกลจากแหล่งอันตรายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นภายนอกสถานที่จัดเก็บนั้น เช่น ห่างไกลจากบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น สำหรับการจัดเก็บภายในโรงงาน ควรให้ห่างจากบริเวณพื้นที่การผลิต อาคารที่มีคนทำงาน พื้นที่จัดเก็บสิ่งอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ที่สำคัญ คือ ควรอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน
  2. มีเส้นทางที่สะดวกต่อการขนส่งและการดำเนินงานในภาวะฉุกเฉิน ควรคำนึงถึงเส้นทางที่รถบรรทุกจะวิ่งเข้าออกเพื่อขนส่งและขนย้ายภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย นอกจากนี้หากเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น สารเคมีรั่วไหล ไฟไหม้ ฯลฯ การอพยพคน การขนย้ายภาชนะบรรจุ การเข้าถึงของรถดับเพลิง ฯลฯ ก็ต้องอาศัยการมีเส้นทางที่สะดวก มิฉะนั้นจะส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นได้
  3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกต้องเพียงพอต่อความต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ ได้แก่ ระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน ระบบดับเพลิง ระบบกักกันสารเคมีที่หกรั่วไหล ระบบกักกันน้ำดับเพลิงไม่ให้ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ
  4. มีพื้นที่เพียงพอต่อการสร้างสถานที่จัดเก็บ คือ มีพื้นที่ที่จะใช้สำหรับวางภาชนะบรรจุ ต้องมีระยะห่างระหว่างสารประเภทต่างๆ ต้องมีการติดตั้งผนังทนไฟ และต้องมีช่องทางการจราจรสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุ ฯลฯ นอกจากนี้ หากจะมีอาคารหรือสถานที่จัดเก็บมากกว่า 1 อาคารในบริเวณเดียวกัน ก็ต้องมีระยะห่างระหว่างอาคารที่มากเพียงพอต่อการฉีดน้ำดับเพลิงของรถดับเพลิง
  5. ทำเลที่ตั้งและสถานที่จัดเก็บมีความปลอดภัย กล่าวคือ มีความปลอดภัยต่อการบุกรุกของบุคคลภายนอก จากการโจรกรรมและลอบวางเพลิง ไม่เป็นมุมอับหรือลับตาคน (โดยเฉพาะยามรักษาความปลอดภัย) บริเวณนั้นๆควรมีกำแพงหรือรั้วกั้นที่มั่นคง แข็งแรง และมียามรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ เช่น ไฟฉาย

Leave a Reply