การศึกษา

ความเป็นมาของแบบผังภูมิของวงจรรวมหรือแผงเซมิคอนดัคเตอร์ชิป

แบบผังภูมิของวงจรรวม หรือโดยทั่วไปในหลายประเทศ เป็นที่รู้จักกันในกฎหมายประเทศนั้น ว่าเป็น การออกแบบแผงเซมิคอนดัคเตอร์ชิป (Semiconductor Chip Topographies) ซึ่งถือเป็นการออกแบบทางอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งนำไปสู่การก่อให้เกิดผลทางการผลิตในทางอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์หลักของอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงยานอวกาศ ลักษณะวิธีการของการออกแบบแผงหรือ ชิป (chip) เป็นการออกแบบในลักษณะวิธีการที่นักออกแบบได้จัดรูปแบบต่างๆ เป็นชั้นๆ โดยการวางวัตถุสารกึ่งตัวนำกับส่วนประกอบต่างๆ ของสิ่งที่เป็นฉนวน ซึ่งเชื่อมผนึกเข้ากันเป็นชิ้นส่วนเพื่อทำให้เกิดวงจรทางไฟฟ้า ดังนั้น จึงหมายถึง สิ่งที่มีการรวบรวมทรานซิสเตอร์ไว้ในโครงสร้างเดียวกัน เพื่อการทำงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันนี้ ใช้กันอย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ นาฬิกา รถยนต์ โทรทัศน์ เป็นต้น

เมื่อประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและการส่งออกซึ่งสินค้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาการละเมิดและการลอกเลียนแบบผังภูมิวงจรรวมของบุคคลอื่นได้เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่เดิมการให้ความคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ แต่เนื่องจากลักษณะพิเศษอันเป็นรูปแบบเฉพาะของการสร้างสรรค์งาน คือ การออกแบบผังภูมิเป็นลักษณะระหว่างงานศิลปกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในสหภาพยุโรป ต่างก็ได้ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองการออกแบบผังภูมิของวงจรรวมของตน จึงควรให้มีกฎหมายเฉพาะ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ตามหลักการมาตรฐานสากลเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ซึ่งจะต้องมีกฎหมายเฉพาะการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม ตามพันธกรณีแห่งความตกลงดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการเสนอพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมเข้าสู่รัฐสภา รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบในการตรากฎหมายเฉพาะ คือ “พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม พ.ศ. 2543” ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2543 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมไว้ทั้งหมด รวม 51 มาตรา

Leave a Reply