ธุรกิจ

คุณสมบัติจำเป็นของผู้ที่มีจะประกอบอาชีพขายของ

ผู้ประกอบอาชีพขาย หรือพนักงานขาย ไม่ว่าจะประกอบอาชีพส่วนตัว หรือเป็นลูกจ้างกิจการต่างๆ จะประสบความสำเร็จในงานอาชีพ ย่อมต้องการคุณสมบัติหลายประการสนับสนุน ดังเช่น

1 มีความกระตือรือร้น เป็นคนกระฉับกระเฉง ว่องไว กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ในการที่จะค้นหาโอกาสในการเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

2 มีมนุษยสัมพันธ์ดี พนักงานที่ดีต้องสามารถเข้ากับคนอื่นๆ ได้อย่างดี รู้จักใช้หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้ลูกค้า และเสนอสิ่งที่จะเรียกร้องความสนใจและตัดสินใจซื้อ เป็นผู้มีความสามารถในการติดต่อต่างๆ

3 มีวาทศิลป์ดี พนักงานขายต้องใช้ปากเป็นเครื่องมือสำคัญ ดังนั้นจึงต้องรู้จักกาลเทศะในการพูด พูดเป็นสันๆ แต่ได้ใจความ เป็นที่เข้าใจดีของลูกค้า สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าคล้อยตามได้ พนักงานขายต้องเป็นทั้งนักพูดที่ดี นักฟังที่ดี และเป็นนักแสดงที่ดีด้วย

4 มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ พนักงานขายจะต้องเสนอขายสินค้าและบริการด้วยความต้องการ ให้ลูกค้าได้รับแต่สินค้าและบริการที่ดี มีประโยชน์คุ้มค่าเงินของลูกค้าที่จ่าย

5 มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ที่มีความเป็นมิตรกับทุกคน อารมณ์แจ่มใสร่าเริง ยิ้มแย้มกับทุกคนที่พบปะ การมีอารมณ์ขันช่วยให้การพบปะกับบุคคลอื่นๆ การเสนอขายสินค้าไม่เคร่งเครียดจนเกินไป

6 มีบุคลิกภาพดี พนักงานขายควรมีกิริยา ท่าทาง เรียบร้อย น้ำเสียงมีจังหวะ ทุ้ม น่าฟัง ตลอดจนการแต่งกาย ควรจะเรียบร้อยอยู่ในระเบียบและแสดงถึงความมีรสนิยม

7 เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ มักจะแสวงหาความรู้พิเศษเพิ่มเติมอยู่เสมอ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขาย การมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าอย่างละเอียด รู้จักสินค้าคู่แข่งขัน รู้จักลักษณะของลูกค้าได้ดี ย่อมจะเป็นความได้เปรียบในตลาดสินค้านั้นๆ

8 มีความเชื่อมั่นในงานอาชีพการขาย เชื่อว่าจะขายสินค้าได้ เชื่อว่างานขายเป็นงานที่ให้โอกาสดี เป็นงานที่จะทำรายได้ ให้ผลประโยชน์ที่ดี ผลตอบแทนสูงกับพนักงานขายมาก นอกจากเชื่อมั่นในงานขาย ยังต้องมีความมั่นใจในตนเองด้วย อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าออยู่เสมอ

9 มีความอดทน พร้อมจะต่อสู้กับงานหนัก มีความขยันขันแข็ง การขายสินค้าจะต้องเอาอกเอาใจลูกค้าให้ดี สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้น การมีความอดทน จะช่วยให้มีโอกาสในการขายสูงขึ้น รวมทั้งต้องเสียสละเวลาความสุขส่วนตัว ไปติดต่อหรือติดตามลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

จะเห็นได้ว่าพนักงานขายคนใดมีคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ย่อมมีโอกาสที่ดีในงานอาชีพ ขายได้มาก มีรายได้ดี อีกทั้งมีความก้าวหน้าในสายงาน

Leave a Reply