ความปลอดภัย

ชนิดของไฟ

การที่ไฟจะลุกไหม้ได้นั้นจะต้องมี องค์ประกอบอยู่ 3 อย่าง คือ ความร้อน (Heat) เชื้อเพลิงหรือสารติดไฟ (Fuel) และอากาศ หรือ ออกซิเจน (Air or Oxygen) การที่ไฟจะลุกลามต่อไปก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งสาม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่ การติดไฟจะแบ่งเป็นชนิดหรือประเภทตามลักษณะของเชื้อเพลิงที่เกิดการลุกไหม้

ตามมาตรฐานของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association ; NFPA) ได้พิจารณาพื้นฐานของการติดไฟ และได้จำแนกชนิดของไฟที่เกิดขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ

1. ไฟชนิด เอ (Class A) การติดไฟหรือลุกไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท ของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ เศษขยะต่างๆ

2. ไฟชนิด บี (Class B) การติดไฟหรือลุกไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว ไอของเหลวที่ติดไฟได้ดี เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ เป็นต้น

3. ไฟชนิด ซี (Class C) การลุกไหม้ที่มีสาเหตุมาจากไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นหลัก

4. ไฟชนิด ดี (Class D) การลุกไหม้ที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกโลหะบางอย่างที่ตัวมันเองสามารถติดไฟได้อย่างดี เช่น แมกนีเซียม ไตตาเนียม โซเดียม ฟอสฟอรัส เป็นต้น

ดังนั้นในการเลือกใช้ถังดับเพลิงก็จะต้องเลือกให้ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของไฟที่เกิดขึ้นด้วย เพื่อให้ความสามารถในการดับไฟมี ประสิทธิภาพสูงสุด

Leave a Reply