สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ

1. ค่าพีเอช (pH) หรือค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าพีเอชจะมีค่าอยู่ในช่วง 0-14 ค่าพีเอชมากกว่า 7 หมายถึงมีสภาพเป็นด่าง ค่าพีเอชน้อยกว่า 7 หมายถึงมีสภาพเป็นกรด สำหรับค่าพีเอชในน้ำทิ้งที่เหมาะสม ควรอยู่ในช่วง 5-9 จึงจะไม่มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำและการนำไปใช้ประโยชน์

2. อุณหภูมิ น้ำเสียที่เป็นน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนถ้าถูกปล่อยออกมาเป็นจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำได้ เช่น น้ำหล่อเย็นจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้า

3. สีและความขุ่น จะขัดขวางการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำและ แพลงตอนพืชในน้ำได้

4. ของแข็ง ทั้งของแข็งแขวนลอย ตะกอนจมตัวได้ ของแข็งละลายน้ำ จะทำให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนในท้องน้ำ และแหล่งน้ำตื้นเขินได้

5. สารแขวนลอย ทั้งอินทรีย์วัตถุและอนินทรีย์วัตถุ จะปิดกั้นแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่องถึงสิ่งมีชีวิตในน้ำที่มีสีเขียว ทำให้มีผลกระทบต่อนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อม

6. สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ซึ่งสามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ทำให้ระดับการใช้ออกซิเจนละลาย(DO) ลดลง จนเกิดสภาพเน่าเสีย สามารถวัดได้ในรูป บีโอดี (BOD)

7. สารอนินทรีย์ ได้แก่ กรด ด่าง เกลือชนิดต่างๆ โลหะ และสารอื่นๆ ไม่ทำให้น้ำเน่าเหม็นแต่ทไให้สภาพน้ำปนเปื้อน และอาจเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต

8. ธาตุอาหาร ได้แก่ เกลือของสารประกอบไนโตรเจนและฟอสเฟต เมื่อมีปริมาณสูงและเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมจะทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว (ปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่น Eutrophication หรือ แอลจีบลูม Algae Bloom) ทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงตอนกลางคืน และน้ำเน่าเสียเนื่องจากการตายของสาหร่าย

9. กลิ่นเหม็น ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรง แต่ก็เป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อการดำรงชีวิตและจิตใจของประชาชน

10. น้ำมันและไขมัน เป็นอุปสรรคต่อการทะลุของแสงลงสู่ลำน้ำและกีดขวางการกระจายตัวของออกซิเจนลงสู่น้ำ

11. จุลินทรีย์ นอกจากจะทำให้น้ำเน่ามีกลิ่นเหม็นแล้ว จุลินทรีย์บางชนิดยังเป็นเชื้อโรคที่อันตรายต่อมนุษย์อีกด้วย จุลินทรีย์ตัวที่ใช้เป็นดัวชี้วัดคุณภาพน้ำคือ แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม

12. วัตถุมีพิษชนิดสารอนินทรีย์ ประกอบด้วยสารประกอบโลหะ เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมี่ยม ทองแดง ฯลฯ และที่เป็นอโลหะ เช่น สารหนู สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

13. วัตถุมีพิษชนิดสารอินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบของ ฟอสฟอรัส คลอรีน และสารอื่นๆ

14. สารประกอบกำมะถัน ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น และกัดกร่อนอุปกรณ์และอาคารที่ตั้งอยู่ใกล้กับทางระบายน้ำเสีย เป้นดัชนีประเภทไม่ต้องการอากาศ (Anaerobic Index) ของแหล่งน้ำนั้น

Leave a Reply