สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์จากการหาค่าซีโอดี (COD)

การวิเคราะห์ซีโอดี เป็นการหาค่าความสกปรกของน้ำเสียต่างๆ โดยวัดจากปริมาณออกซิเจนในน้ำ ซึ่งใช้เป็นการบอกถึงความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ และการวิเคราะห์ซีโอดี (COD) ก็มีประโยชน์ที่สามารถสรุปได้ดังนี้ซีโอดี

1 ถ้าใช้พิจารณาร่วมกับค่าบีโอดี จะสามารถบอกได้ว่าในน้ำเสียนั้นมีแนวโน้มในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก หรือง่ายแค่ไหน

2 สามารถใช้ประมาณค่าบีโอดีอย่างคร่าวๆ ได้ ถ้าหากรู้แหล่งกำเนิด หรือที่มาของตัวอย่างน้ำ

3 สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

4 เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

5 ใช้เป็นตัวบ่งบอกความสกปรกของน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบ้านเรือน

6 ผลการวิเคราะห์ค่าซีโอดี เมื่อพิจารณาร่วมกับค่าบีโอดีจะสามารถบอกได้ว่าน้ำนั้นมีสารพิษเจอปนอยู่หรือไม่