ความปลอดภัย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตรวจวัดความร้อน

การตรวจวัดระดับความร้อน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ควรทำการตรวจวัด 3 ประการ คือ อุณหภูมิ ความเร็วลม และความชื้นของอากาศ

1. การวัดอุณหภูมิ โยใช้เครื่องมือวัดระดับพลังงานความร้อนของวัตถุ ซึ่งก็คืออุณหภูมิของวัตถุนั่นเอง

อุณหภูมิ (Temperature) คือ คุณสมบัติทางกายภาพของระบบ โดยจะใช้เพื่อแสดงถึงระดับพลังงานความร้อน เป็นการแทนความรู้สึกทั่วไปของคำว่า  “ร้อน” และ “เย็น” โดยวัตถุที่มีความร้อนสูงจะมีอุณหภูมิสูง เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดอุณหภูมิคือ เทอร์โมมิเตอร์

2. การวัดความเร็วลม เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนโดยการพาและการระเหยเป็นฟังก์ชันของการเคลื่อนไหวของอากาศ การวัดความเคลื่อนไหวหรือความเร็วลมจึงมีความจำเป็นในการวัดค่าความร้อนซึ่งอาจทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

– การคาดประมาณความเร็วลมโดยใช้ความรู้สึกสัมผัส อาจใช้วิธีนี้ในระยะที่ทำการสำรวจเบื้องต้น (Walk through survey) หรือในกรณีที่ไม่มีเครื่องวัดความเร็วลม ซึ่งผู้สำรวจอาจจะคาดประมาณความเร็วลมโดยหยาบๆได้จากการใช้ความรู้สึกสัมผัส

– การใช้เครื่องมือวัดความเร็วลม เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเร็วลมมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น ฮอทไวร์แอนนีโมมิเตอร์ (Hot Wire anemometer) เวนแอนนีโมมิเตอร์ (Vane anemometer) และคาตาแอนนีโมมิเตอร์ (Kata anemometer) แต่ชนิดที่นิยมใช้กันมากคือ ฮอทไวร์แอนนีโมมิเตอร์ โดยเครื่องมือชนิดนี้ใช้หลักการวัดความสูญเสียความร้อนของเส้นลวดที่ถูกทำให้ร้อนโดยแบตเตอรี่ ซึ่งเส้นลวดนี้จะเย็นลงเมื่อมีกระแสลมพัดผ่าน อัตราการเย็นลงของเส้นเลือดจะเป็นสัดส่วนกับอัตราการเคลื่อนที่ของกระแสลมที่พัดผ่านเครื่องมือ เครื่องมือชนิดนี้สามารถตอบสนองการวัดได้อย่างรวดเร็วใช้วัดได้ค่าที่ละเอียดมากและใช้ได้แม้กระทั่งกับกระแสลมที่มีการเคลื่อนที่ช้ามาก

3. การวัดความชื้นของอากาศ คือ ปริมาณไอน้ำในอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อการระเหยของเหงื่อและการระเหยของน้ำจากเนื้อเยื่อที่ชุ่มชื้นต่างๆในร่างกาย เช่น ปอด ทางเดินหายใจ เยื่อบุนัยน์ตา เป็นต้น ความชื้นก็คือปริมาณไอน้ำอากาศนั่นเอง ถ้าบริเวณใดมีปริมาณไอน้ำในอากาศมาก บริเวณนั้นก็มีความชื้นสูง หน่วยวัดที่นิยมใช้ในการวัดระดับความชื้นในอากาศ คือ ความชื้นสัมพัทธ์

วิธีแพร่หลายในการหาความชื้นสัมพัทธ์ เรียกว่า “เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์แบบกระเปาะแห้ง-กระเปาะเปียก” (Dry-wet bulbs psychrometer) ซึ่งมีหลายแบบ แบบที่เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปได้แก่ แอสไพเรตเต็ดไซโครมิเตอร์ (Aspirated psychrometer)

Leave a Reply