อาหารและเครื่องดื่ม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจากภูมิปัญญาและเทคโนโลยี

ตลาดการค้าข้าวในปัจจุบันนับว่ามีการแข่งขันที่สูงมาก ประเทศส่งออกข้าวยักษ์ใหญ่อย่างประเทศไทย จีน เวียดนาม ต่างพัฒนาคุณภาพข้าว คุณค่าทางโภชนาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  ตลอดจนการรักษารากฐานภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในการเพาะปลูกข้าวเอาไว้ด้วยrice ดังนั้นเราจึงพบว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าวได้มีการพัฒนารูปแบบไปอย่างรวดเร็ว มีการบ่งชี้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ที่บอกถึงวัฒนธรรมและวิถีการผลิตและรายละเอียดของผู้ที่ทำการผลิตเอาไว้ในบรรจุภัณฑ์ ที่สำคัญก็คือมีการพัฒนาการผลิตเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันอย่างชัดเจน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาตรฐานสำคัญที่เกี่ยวกับการผลิตข้าวหอมมะลิ และข้าวอื่นๆ ของไทยในปัจจุบัน มีทั้งมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยมากมุ่งเน้นกำหนดกฎเกณฑ์การผลิตข้าวเพื่อส่งออกโดยตรง

ปัจจุบันการแปรรูปข้าวหอมมะลิในระบบอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

ข้าวกึ่งสำเร็จรูป (Quick cooking rice or instant rice) ผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูปมีหลายรูปแบบ ปัจจุบันกำลังกลายเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยพบว่ามีการขยายตัวทั้งในตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

ข้าวพร้อมรับประทานบรรจุในบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวกระป๋อง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถเก็บรักษาได้นาน เช่นเดียวกับอาหารกระป๋องโดยทั่วไป

ข้าวเสริมโภชนาการหรือข้าวอนามัย (Enriched rice) เป็นข้าวที่มีการเสริมวิตามินหรือแร่ธาตุลงไปในข้าว

ข้าวกล้องงอกกาบา (Gaba rice) ข้าวกล้องงอกกาบา เป็นการนำข้าวกล้องมาผ่านกระบวนการงอก ทำให้ช่วยเพิ่มปริมาณสารกาบาในข้าวกล้อง สารกาบาจะช่วยบำรุงเซลล์ประสาท

ที่มา : วารสารวัฒนธรรม ปีที่ 53 ฉบับที่ 4 , ตุลาคม – ธันวาคม 2557