การท่องเที่ยว

วัดจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา

วัดจะทิ้งพระ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองสทิงพระมาแต่โบราณ วัดนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ และศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญคือ เจดีย์พระมหาธาตุ และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชาวบ้านเรียกว่า “พ่อเฒ่านอน” นับถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ มีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พุทธประวัติ เป็นฝีมือช่างท้องถิ่นที่งดงามมาก วัดจะทิ้งพระ นับเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งต่อการศึกษาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรม ในแหล่งโบราณคดีสทิงพระของจังหวัดสงขลา

วัดจะทิ้งพระ

วัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เดิมเรียกว่า “วัดสทิงพระ” ต่อมาได้มีการเรียกชื่อเพี้ยนเป็น “วัดจะทิ้งพระ” เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดสงขลา ตามตำนานนางเลือดขาวกล่าวว่า เจ้าพระยากรงทองเจ้าเมืองพาราณศรี หรือเมืองสทิงปุระ เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้น ต่อมาวัดจะทิ้งพระได้ถูกพวกโจรสลัดทำลาย และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้ความอุปถัมภ์วัดสทิงพระในขณะนั้น แยกออกเป็น 2 วัด คือ วัดสทิงพระ มีพระครูวินัยธรรม เป็นเจ้าอธิการ และวัดพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ มีพระครูอัมฤตย์ สิริวัฒนธาตุ เป็นเจ้าอธิการ ทั้ง 2 วัดนี้ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดเจ้าพี่วัดเจ้าน้อง” ซึ่งได้รวมเป็นวัดเดียวกันในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจดีวัดจะทิ้งพระ

เจดีย์พระศรีรัตนมหาธาตุ
เจดีย์พระมหาธาตุหรือเจดีย์พระศรีรัตนมหาธาตุวัดจะทิ้งพระ เป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐดิน และอิฐปะการังสอด้วยดิน ฐานเดิมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ต่อมาในสมัยอยุธยาได้มีการบูรณะเพิ่มเติมฐานเป็นแบบย่อมุมไม้ยี่สิบ แต่ละด้านมีซุ้มพระ 1 ซุ้ม ลักษณะเป็นโค้งแหลมที่รับอิทธิพลศิลปะตะวันตก ซึ่งแพร่หลายในไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งอยุธยา องค์เจดีย์เป็นทรงระฆังศิลปะลังกา เช่นเดียวกับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เจดีย์พระมหาธาตุสูง 20 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า ผู้สร้างเจดีย์คือ พระเจ้ากรุงทองเมืองสทิงพระ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1542 อย่างไรก็ตามนักโบราณคดี สันนิษฐานว่าเจดีย์พระมหาธาตุสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาในสมัยที่พยาธรรมรังคัลเป็นเจ้าเมืองสทิงพระ ได้นิมนต์พระมหาอโนมทัสสี ให้ไปเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังกา แล้วสร้างพระศรีรัตนมหาธาตุขึ้น ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2477 เจดีย์พระมหาธาตุชำรุดทรุดโทรมมากจึงได้มีการบูรณะองค์เจดีย์ขึ้นมาใหม่

พระพุทธไสยาสน์และวิหารพระพุทธไสยาสน์
พระพุทธไสยาสน์ หรือ พระเชตุพนพุทธไสยาสน์ เป็นพระนอนกอดด้วยอิฐถือปูน ขนาดยาว 14 เมตร สูง 2 เมตร พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก ชาวบ้านเรียกว่า “พ่อเฒ่านอน” นับถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนมักจะมากราบไหว้ขอพรให้ได้สิ่งที่ปรารถนา เมื่อสำเร็จจะมาปิดทองหรือนำผ้ามาห่มพ่อเฒ่านอนมิได้ขาด มีงานสมโภชประจำปีในวันแรม 1 ค่ำเดือน 6
ส่วนวิหาร พระพุทธไสยาสน์ ชาวบ้านเรียกว่า “วิหารพ่อเฒ่านอน” ก็ด้วยอิฐถือปูนขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 14.80 เมตร เข้าใจว่าวิหารนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา แต่ต่อมาวิหารชำรุด พระครูวิจารณ์ศีลคุณ (ชู) อดีตเจ้าอาวาสวัดจะทิ้งพระได้บูรณะวิหารพระพุทธไสยาสน์นี้ขึ้นมาใหม่ หน้าบันวิหารมีลวดลายปูนปั้นงดงามมาก หน้าบันด้านหน้าเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตอนล่างมีรูปยักษ์แบก และรูปเทวดา ส่วนด้านหลังหน้าบันประดับปูนปั้นพระนารายณ์ทรงครุฑ (ปัจจุบันชำรุดหมดแล้ว) วิหารพระพุทธไสยาสน์มีทางเข้า 2 ประตู แต่ละข้างของประตูมีรูปปั้นทวารบาลเป็นรูปเซี่ยวกางแต่ชำรุดมากแล้ว

ที่มา : สงขลา : เมืองสองเล เสน่ห์วัฒนธรรม หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ