การศึกษา

วิธีการทำเอกสารแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้

เอกสารแผ่นพับ (Folders) เป็นสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และให้ความรู้ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ประหยัด เพราะไม่ต้องเข้าเล่มหรือเย็บเล่ม ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป พกพาสะดวก โดยทั่วไปเอกสารแผ่นพับจะมีลักษณะดังนี้

1. เป็นกระดาษแผ่นเดียวที่พับอยู่ ที่นิยมมากที่สุดคือกระดาษที่มีขนาด 4 x 9 นิ้ว เมื่อกางกระดาษแผ่นที่พับออกจะได้กระดาษแผ่นเดียวยาวๆ การพับแผนพับสามารถพับได้หลายวิธี เช่น พับครึ่ง 1 ครั้ง, พับสองครั้ง หรือพับมากกว่า 2 ครั้ง อย่างไรก็ไม่ควรออกแบบให้มีการพับหลายท่อนเกินไป

2. การนำเสนอเนื้อหาสาระในเอกสารแผ่นพับ ควรเป็นลักษณะการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจเพียงเรื่องเดียว เรียงเป็นลำดับต่อเนื่อง และมีภาพประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่นำไปใช้ การเตรียมเนื้อหาควรเตรียมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการเสนอ ไม่เจาะลึกรายละเอียดปลีกย่อย เนื่องจากมีเนื้อที่ค่อนข้างจำกัด เนื้อหาจึงต้องสั้น กระชับ แต่ได้ใจความ

3. ด้านในของเอกสารแผ่นพับ จะเป็นส่วนที่นำเสนอเนื้อหา เมื่อกางออกจะมองเห็นเนื้อหาทั้งหน้าได้ ส่วนปกด้านหน้าประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และภาพหน้าปก ซึ่งควรออกแบบให้สัมพันธ์กับเนื้อหาภายใน และควรกำหนดชื่อเรื่องและภาพหน้าปกให้เป็นจุดเด่น สำหรับสีที่ใช้ในการพิมพ์ สามารถพิมพ์ด้วยสีเดียวกันทั้งหมด หรือจะแยกเป็นหลายสีก็ได้

Leave a Reply