ความปลอดภัย

วิธีการใช้เครื่องวัดระดับความร้อน และเทคนิคการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน

วิธีใช้เครื่องวัดระดับความร้อนดัชนีกระเปาะเปียกและโกลบแบบธรรมดา

 1. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดระดับความร้อนให้มีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้
 2. ในการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งกับขาตั้งนั้น ขณะตรวจวัดต้องหาสิ่งปิดกั้นเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งจากดวงอาทิตย์ และแหล่งแผ่รังสีความร้อนอื่นๆ โดยที่สิ่งกำบังนั้นต้องไม่จำกัดการหมุนเวียนของอากาศรอบๆ กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์
 3. สำหรับเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก ผ้าก๊อซที่หุ้มกระเปาะปียก ควรหุ้มให้สูงเลยกระเปาะขึ้นไปเท่ากับความยาวของกระเปาะ ผ้าก๊อซที่ใช้ควรเป็นผ้าใหม่ทุกครั้ง และจะต้องเปียกตลอดเวลา  อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ก่อนที่จะอ่านค่าอุณหภูมิปลายผ้าก๊อซต้องจุ่มลงในน้ำตลอดเวลา โดยอาจต้องใช้วิธีหยดน้ำกลั่น หรือฉีดน้ำโดยตรงไปที่ผ้าก๊อซ ที่หุ้มกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกเพื่อให้ผ้าเปียกชื้นตลอด โดยปลายอีกด้านหนึ่งของผ้าจุ่มอยู่ในน้ำกลั่น ให้จัดกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์อยู่สูงเหนือระดับน้ำกลั่นที่บรรจุในภาชนะประมาณ 1 นิ้ว นำไปติดตั้งกับขาตั้ง ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าก๊อซสะอาด (ชั้นเดียว) หุ้มที่กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์สูงถึงจุดเหนือกระเปาะ ประมาณ 1 ช่วงกระเปาะ หรือประมาณ 1-1.5 นิ้ว และต่อหุ้มยาวลงไปให้ปลายอีกด้านหนึ่งจุ่มลงในภาชนะบรรจุน้ำกลั่น โดยส่วนกระเปาะจะอยู่เหนือน้ำประมาณ 1 นิ้ว ผ้าที่หุ้มกระเปาะต้องแนบติดเทอร์โมมิเตอร์และเปียกตลอดเวลา
 4. นำเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าในช่วง -5 ถึง 100 องศาเซลเซียส มาเสียบเข้ากับจุกยางที่เจาะรูตรงกลาง จุกยางนี้มีขนาดเท่ากับปากเปิดของโกลบ ปิดปากโกลบด้วยจุกยางเสียบเทอร์โมมิเตอร์นี้ ให้กระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของโกลบ แล้วนำไปติดตั้งกับขาตั้ง
 5. ปรับระดับให้เทอร์โมมิเตอร์ทั้ง 3 ชนิดข้างต้น อยู่ในตำแหน่งสูงจากพื้นระดับหน้าอกของลูกจ้าง
 6. ใช้ขาตั้งยึดหรือแขวนเทอร์โมมิเตอร์ทั้งสามนี้ ในบริเวณที่อากาศสามารถผัดผ่านได้ โดยไม่มีสิ่งใดหรือเงาบังเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกและโกลบ และตั้งชุดตรวจวัดนี้ไว้ใกล้กับจุดที่คนทำงานอยู่มากที่สุด ทั้งนี้ต้องไม่ขัดขวางการทำงานของคนงาน รวมทั้งมีการติดตั้งเพื่อตรวจวัดในบริเวณที่คนงานพักด้วย
 7. ตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนอ่านค่า จากนั้นให้บันทึกค่า NWB, GT, DB หรือ  WBGT ที่อ่านได้ และระยะเวลาการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในจุดการทำงานนั้นๆ

เทคนิคในการตรวจวัดระดับความร้อนในบริเวณทำงาน เพื่อให้ผลการตรวจวัดได้ค่าที่ใกล้เคียงกับสภาพที่เป็นจริงมากที่สุด ควรดำเนินการดังนี้

 1. ควรเลือกจุดที่จะทำการตรวจวัดที่เป็นบริเวณทำงานและเป็นบริเวณที่มีความร้อนสูงกว่าที่อื่น เพื่อจะได้ค่าที่แท้จริง และในการตรวจวัดผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ใกล้เครื่องตรวจวัด เพราะจะมีการแผ่รังสีความร้อนออกจากร่างกายและมีผลต่อการกั้นความร้อนหรือบังการเคลื่อนที่ หรือพัดพาของอากาศ ทำให้ค่าที่วัดได้ไม่ใช่ค่าที่แท้จริงของสภาพแวดล้อมนั้น
 2. ทำการตรวจวัดทันทีที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากบริเวณนั้น ให้รีบนำเครื่องมือเข้าไปติดตั้ง อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะไม่เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
 3. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานในบริเวณนั้นเป็นเวลานาน ควรตรวจวัดเป็นระยะๆ เช่น ชั่วโมงละครั้ง หรือทุกครึ่งชั่วโมง หรือในบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปทำงานเพียง 2-3 นาที/กะ ควรตรวจวัด 2-3 ครั้ง/กะ
 4. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเคลื่อนที่ไปในบริเวณกว้าง และมีความร้อนแตกต่างกันหลายบริเวณ (Zone) การตรวจวัดให้กะประมาณได้จากบริเวณต่างๆ

Leave a Reply