การศึกษา

หลักในการฝึกฝนตัวเองเพื่อให้มีการพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง

ในการพัฒนาความสามารถในการฟัง ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการฝึกฝนตัวเองให้มีสมาธิในการฟัง และคำนึงถึงหลักต่อไปนี้

1. ตั้งใจฟังเพื่อหาความคิดหลักของผู้พูด และพยายามรวบรวมความคิดเหล่านั้นให้เป็นหมวดหมู่ พยายามเข้าใจรูปแบบการเสนอความคิดของผู้พูด

2. มุ่งสู่ประเด็นที่ได้รับฟัง เมื่อเราฟังในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย เราจะหยุดฟัง คิดโต้แย้ง ทำให้เนื้อหาที่ฟังขาดตอน ดังนั้นจึงควรรับรู้สิ่งที่ได้ยินตลอดเวลา และจดประเด็นสำคัญไว้ หรืออาจใช้วิธีย้ำกับผู้พูดในสิ่งที่ผู้ฟังเข้าใจ ซึ่งจะเป็นการช่วยผู้ฟังมุ่งไปในสิ่งที่รับฟังมากกว่าที่จะคอยคัดค้าน

3. รู้จักพิจารณาและประเมินข้อเท็จจริงที่รับฟังมาเป็นระยะๆ เ้ข้าใจในสิ่งที่รับฟังมา เข้าใจข้อเท็จจริง สนับสนุนความคิดและสรุปเป็นระยะๆ

4. การคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้ฟังอาจคาดการณ์ล่วงหน้าว่าผู้พูดจะพูดอะไรต่อไปโดยสังเกตุจากภาษา ท่าทาง แต่ไม่ควรคาดหมายมากเกินไปเพราะอาจเป็นการลดประสิทธิภาพการฟังได้

5. หลีกเลี่ยงการใจลอย ควรใช้ช่วงเวลาที่ว่างวิเคราะห์สิ่งที่ได้รับฟังมาและคาดการณืล่วงหน้าว่าจะได้ยินอะไรต่อไป

6. รักษาความเงียบ เป็นไปไม่ได้ที่จะฟังในขณะที่กำลังพูด ดังนั้นจึงควรรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อประโยชน์ในการฟัง

7. แสดงความอดทน ไม่ควรขัดจังหวะขณะฟังการพูด ควรฟังอย่างอดทนในอากัปกิริยาที่สบายๆ

8. ควบคุมอารมณ์ การมีอารมณ์จะมีผลต่อการฟัง ถ้าเราฟังเรื่องที่เราไม่อยากฟัง เราอาจเลิกฟัง เมื่อเกิดมีอารมณ์ขึ้น อาจทำให้ตีความหมายสิ่งที่ได้ยินผิดหรือไม่รับฟังเลยก็ได้ ดังนั้นจึงควรตั้งสติ และควบคุมอารมณ์

9. เอาใจเขามาใส่ใจเรา ผู้ฟังที่ดีต้องมีความจริงใจ พยายามวาดภาพตามความคิดของผู้พูด ควรเป็นผู้ที่ไวต่อความรู้สึกและทัศนคติของผู้พูด

10. หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง ผู้ฟังที่มีความคิดคัดค้่านผู้พูดตลอดเวลาจะไม่มีอารมณ์ที่จะสื่อสารอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะนำมาสู่การไม่โต้ตอบข่าวสาร

11. ช่วยผู้พูดโดยการให้ความสนใจ ผู้ฟังควรนั่งฟังอย่างตั้งใจ จ้องมองผู้พูด แสดงความสนใจในสิ่งที่ผู้พูดพูด

12. ถามคำถาม การตั้งคำถามในช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจผู้พูด แต่ยังแสดงถึงความต้องการรับฟังอีกด้วย แต่ควรหลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบใช่ หรือไม่ใช่ และการถามที่มากเกินไป

13. ฝึกการฟัง หาโอกาสฟังการบรรยาย หรือการนำเสนอที่ต้องการฟังอย่างสนใจ การปฏิบัติจริงเป็นสิ่งสำคัญมาก

Leave a Reply