การศึกษา

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำของบุคคลต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง การเป็นผู้นำได้ในสถานการณ์หนึ่งอาจไม่สามารถเป็นผู้นำในสถานการณ์อื่นได้อีก เพราะความเป็นผู้นำจะเกิดขึ้นจาก

1 ความผูกพันทางสังคม ได้แก่ ข้อตกลงทางสังคม ที่ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติของทุกคน คือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม เช่น ลูกของผู้นำก็จะได้เป็นผู้นำ หรือสืบทอดอำนาจต่อมาเป็นต้น

2 บุคลิกลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู้นำ เช่น สง่า ร่างกายสูงใหญ่ กล้าหาญ เข้มแข็ง มีความรู้ มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี

3 สถานการณ์ คือ สภาวะแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไข และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ผลักดันให้เกิดผู้นำ เพราะผู้นั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นตามที่สมาชิกของกลุ่มเห็นพ้องต้องกัน

ไม่ว่าความเป็นผู้นำจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดก็ตามต้องมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ ผู้นำ ผู้ตาม และสถานการณ์ เพราะส่วนประกอบสำคัญเหล่านี้จะทำให้บุคคลแสดงความเป็นผู้นำออกมาได้

Leave a Reply