สิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบในระบบนิเวศ

องค์ประกอบในระบบนิเวศแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic component) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

(1) อนินทรียสาร (Inorganic) ได้แก่ แร่ธาตุ หิน ดิน เป็นต้น

(2) อินทรีย์สาร (Organic) ได้แก่ สารอาหาร ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น

(3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ เ็ป็นต้น

2. องค์ประกอบที่มีชีวิต (Biotic component) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

(1) ผู้ผลิต (Producer) คือ พวกที่สามารถสังเคราะห์พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแสงสว่างมาเป็นอาหารและให้พลังงานอื่นๆ ได้แก่ พวกพืชขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่มีสีเขียว ผู้ผลิตนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและเชื่อมต่อระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศอื่นๆ

(2) ผู้บริโภค (Consumer) คือ พวกที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ต้องอาศัยการกินพืชหรือสัตว์เป็นอาหาร ได้แก่ พวกสัตว์ต่างๆ

– พวกสัตว์กินพืชเป็นอาหาร เรียกว่า herbivorous หรือว่า ผู้บริโภคปฐมภูมิ (Primary consumer) ได้แก่ วัว ควาย ช้าง ม้า เป็นต้น

– พวกสัตว์กินสัตว์เป็นอาหาร เรียกว่า carnivorous หรือว่า ผู้บริโภคทุติยภูมิ (Secondary consumer) ได้แก่ หมี เสือ สิงโต เป็นต้น

– พวกสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร เรียกว่า omnivorous หรือว่า ผู้บริโภคตติยภูมิ (Tertiary consumer) ได้แก่ มนุษย์ เป็นต้น

(3) ผู้ย่อยสลาย (Decomposers) คือ พวกที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ จำเป็นต้องย่อยสลายสารอาหารจากส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยใช้น้ำย่อยเป็นตัวย่อยเพื่อให้ได้สารอาหารแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย พวกนี้เรียกว่า  heterrotroph หรือ Saprobic ได้แก่ บัคเตรี รา เป็นต้น เป็นพวกที่มีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอนินทรีย์ที่มีความจำเป็นเป็นต่อพืช โดยพืชจะนำ กลับมาใช้ในการสร้างอาหารต่อไป

จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบต่างๆในระบบนิเวศ จะมีความสัมพันธ์กัน มากบ้าง น้อยบ้าง โดยเฉพาะองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต พลังงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศจะถูกหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นวัฏจักรไม่มีสิ้นสุด

Leave a Reply