การศึกษา

อุปสรรคของการสร้างมนุษยสัมพันธ์

1 ความเห็นแก่ตัว การที่ไม่ประสบผลในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในบางครั้งบางกลุ่มนั้น เป็นเพราะบุคคลยังมีความเห็นแก่ตัวเอง เห็นแก่พวกพ้องมากกว่าส่วนรวม หรือกลุ่มอื่น จึงทำให้เกิดความขัดแย้งและขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไป

2 นับถือวัตถุมากกว่าคุณธรรม ในปัจจุบันนี้บุคคลในสังคมให้ความสำคัญของวัตถุมากกว่าจิตใจ คบหากันเพื่อต้องการผลประโยชน์ วัดค่าของสิ่งต่างๆแม้แต่จิตใจกันด้วยวัตถุ จึงทำให้ความผูกพันทางจิตใจเสื่อมถอย และมองว่าการตอบแทนน้ำใจความรัก ความเคารพด้วยวัตถุก็ถือว่าหมดสิ้นความสัมพันธ์ทางจิตใจกันไป

3 มองเห็นความบกพร่องของคนอื่น โดยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดถึงความบกพร่องของตนเอง กลับมองเห็นแต่ความไม่ดีหรือบพร่องของคนอื่น

4 ขาดความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมุ่งแต่จะให้แต่ละบุคคลมองคนอื่นด้วยความไม่ไว้วางใจ จึงทำให้มีความจริงใจต่อกัน

Leave a Reply