การศึกษา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

ป่าโตนงาช้าง เป็นป่าผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อ พ.ศ. 2521 มีสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกโตนงาช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปัจจุบันสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำตกโตนงาช้าง

ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น แบ่งลักษณะป่าจากระดับความสูงของน้ำทะเล ได้เป็น 3 ประเภท คือ ป่าดิบชื้น ในพื้นที่ต่ำ ป่าดิบชื้นเชิงเขา และป่าดิบเขา ส่วนสัตว์ป่าจำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์จำพวกนก สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างยังประกอบไปด้วยหน่วยงานสำคัญอีก 2 หน่วยงาน คือ

 

1. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีหน้าที่ ให้บริการและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของประเทศชาติ โดยให้แนวทางการอนุรักษ์อย่างถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน และประชาชน ในการอนุรักษ์ป่าโตนงาช้าง

2. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า โตนงาช้าง
สถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้างตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง มีหน้าที่ศึกษาวิจัย ทดลองเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าทางภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างยั่งยืน พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อเศรษฐกิจในอนาคต บริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแก่ผู้สนใจ

ที่มา : สงขลา : เมืองสองเล เสน่ห์วัฒนธรรม หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา