ธุรกิจ

แฟรนไชส์ (Franchise) คืออะไร

แฟรนไชส์ คือ การที่ธุรกิจแห่งหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้ให้สัมปทาน (Franchiser) ให้สิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้า และบริการชนิดเดียวกัน หรืออนุญาตให้ใช้ชื่อหรือยี่ห้อของสินค้าของตนแก่ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเรียกว่า ผู้รับสัมปทาน (Franhisee) เพื่อ ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการในเขตท้องที่ใด ท้องที่หนึ่ง ที่ห่างจากผู้ให้สัมปทาน โดยที่ผู้รับสัมปทานเป็นเจ้าของธุรกิจของตนและต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานเอง แต่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้สัมปทานเกี่ยวกับ เทคนิคในการผลิต วิธีการบริหารธุรกิจ โดยช่วยจัดอบรมพนักงาน แนะนำเทคนิคการผลิต ส่วนผสมของวัตถุดิบที่จะให้สินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน หรือการช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ การให้คำปรึกษาในการบริหารงาน เป็นต้น

Leave a Reply