ความปลอดภัย

โรคลมปัจจุบันที่เกิดจากความร้อนหรือโรคฮีทสโตก (Heat stroke)

ฮีทสโตก (Heat stroke) เ็ป็นโรคที่ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีอันตรายถึงชีวิต โรคนี้เกิดจากศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายในสมอง สูญเสียการทำงาน เนื่องจากถูกความร้อนทำลาย ซึ่งแสดงออกโดยการมีอาการทางสมอง และระดับการรู้สติลดลง ไข้สูง สัญญาณชีพผิดปกติ ผิวหนังแห้งและร้อน

โรคลมปัจจุบันเนื่องจากความร้อนจะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงตั้งแต่ 41.1 องศาเซลเซียสขึ้นไป ซึ่งมักจะเกิดหลังจากการสัมผัสความร้อนที่สูงมาก ลักษณะการเกิดมี 2 แบบ คือ

แบบคลาสสิก (Classic) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ที่มีความสามารถทนความร้อนต่ำ เช่น เด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง

แบบที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย (Exertional) จะเกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง โดยมักเป็นผู้ที่มิได้มีการปรับตัวให้เข้ากับความร้อนมาก่อน (Unacclimatized person)

นอกจากนี้ผู้ที่มีรูปร่างอ้วน ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือมีโรคระบบการไหลเวียนเลือดเรื้อรังจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะนี้

ผู้ที่เกิดโรคลมปัจจุบันเนื่องจากความร้อนอาจมีความพิการหรือเสียชีวิตจากสมอง ระบบไหลเวียนเลือด ตับ หรือไต ถูกทำลายตามมา

การสูญเสียการทำงานของศูนย์ควบคุมอุณหภูมิจะแสดงออกด้วยอาการมึนศีรษะ ซึม อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน สับสน ประสาทหลอน และการมองเห็นผิดปกติ โดยอาการทางสมองถือเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของภาวะนี้ อาจมีการชัก เป็นลม หรือหมดสติได้ ผิวหนังจะร้อนและชุ่มเหงื่อในระยะแรกแต่ต่อมาจะแห้ง ความดันโลหิตอาจเพิ่มขึ้นและลดลงในระยะต่อมา อุณหภูมิในร่างกายสูงตั้งแต่ 41.1 องศาเซลเซียสขึ้นไป อาจมีการหายใจเร็วซึ่งทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นด่าง และตามด้วยภาวะเลือดเป็นกรดเพื่อชดเชยภาวะเลือดเป็นด่างก่อนหน้านี้ อาจมีเลือดออกผิดปกติ ไตวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาจพบปริมาณเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นจากภาวะร่างกายขาดน้ำ ระดับโปแตสเซียม แคลเซียม และฟอสฟอรัสในเลือดสูงขึ้น มีภาวะเลือดข้น สารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดลดลง ปัสสาวะข้นและมีไข่ขาว เซลล์เยื่อบุหลอดไต และสารที่เกิดจากการสลายตัวของกล้ามเนื้อปน และตรวจพบกล้ามเนื้อหัวใจ ตับ และไต ถูกทำลาย

การวินิจฉัยสามารถทำได้โดยการสังเกตอาการและอาการแสดงดังกล่าวข้างต้นเป็นหลัก ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมสำหรับโรคลมปัจจุบัน เช่น ตรวจเม็ดเลือดและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด ตรวจการทำงานของตับและไต ตรวจปัสสาวะ

Leave a Reply