วัดจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา

วัดจะทิ้งพระ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองสทิงพระมาแต่โบราณ วัดนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ และศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญคือ เจดีย์พระมหาธาตุ และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชาวบ้านเรียกว่า “พ่อเฒ่านอน” นับถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ มีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง พุทธประวัติ เป็นฝีมือช่างท้องถิ่นที่งดงามมาก วัดจะทิ้งพระ นับเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งต่อการศึกษาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรม ในแหล่งโบราณคดีสทิงพระของจังหวัดสงขลา วัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เดิมเรียกว่า “วัดสทิงพระ” ต่อมาได้มีการเรียกชื่อเพี้ยนเป็น “วัดจะทิ้งพระ” เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดสงขลา ตามตำนานนางเลือดขาวกล่าวว่า เจ้าพระยากรงทองเจ้าเมืองพาราณศรี หรือเมืองสทิงปุระ เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้น ต่อมาวัดจะทิ้งพระได้ถูกพวกโจรสลัดทำลาย และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งอยุธยาโปรดเกล้าฯ ให้ความอุปถัมภ์วัดสทิงพระในขณะนั้น แยกออกเป็น 2 วัด คือ วัดสทิงพระ มีพระครูวินัยธรรม เป็นเจ้าอธิการ และวัดพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ มีพระครูอัมฤตย์ สิริวัฒนธาตุ เป็นเจ้าอธิการ ทั้ง 2 วัดนี้…

วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) จังหวัดสงขลา

วัดโคกสมานคุณ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากวัดหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในวัดมีมณฑปหลวงพ่อปาน (พระอุปัชฌาย์ปาน ปุญญมณี) ผู้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในท้องถิ่นในฐานะ “พระเกจิอาจารย์ที่มีความ ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง” เล่าลือกันว่าใครมาจุดธูปเทียนอธิษฐานขอให้ท่านช่วยมักได้ตามประสงค์ ปัจจุบันวัดโคกสมานคุณ นอกจากจะมีบทบาทเป็นศาสนสถานแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาด้วย วัดโคกสมานคุณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนช็อคสมาน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดิมวัดนี้เรียกว่า วัดโคกเสม็ดชุน ตามรักสนะภูมิประเทศที่ตั้งของวัด ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นสมัยใด ในสมัยรัชกาลที่ 5 สภาพวัดเป็นวัดร้าง มีพัทธสีมาทำด้วยไม้แก่นปักอยู่ จนเมื่อ พ.ศ. 2465 เป็นช่วงเวลาที่กรมรถไฟได้ย้ายสถานีชุมทางอู่ตะเภา มาตั้งอยู่ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ พระอุปัชฌาย์ปาน (ปุญญมณี) วัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เห็นความลำบากของพระภิกษุสงฆ์ที่โดยสารรถไฟมาถึงชุมทางหาดใหญ่ยามค่ำคืนแล้วไม่มีที่จำวัด ต้องเดินทางไปจำวัดที่วัดคลองเรียนบ้าง วัดคลองแหบ้าง ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟหลาย กิโลเมตร พระอุปัชฌาย์ปาน จึงดำริที่จะสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นในบริเวณวัดร้างดังกล่าว เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (ในขณะนั้นคือพระราชเมธี : จู อิสสรญาโน วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ภายหลังได้เลื่อนสมณสักเป็นพระรัตนมุนี) ท่านจึงได้ทุนขอพระราชทานที่ดินวัดร้างจากสมเด็จฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์…

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร สงขลา

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในจังหวัดสงขลา สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานโบราณ และโบราณวัตถุที่งดงามและมีคุณค่า มีศิลปกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับจีนได้อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวจีนที่ตั้งถิ่นฐานในภาคใต้ รวมทั้งสภาพของบ้านเมืองในขณะนั้น วัดมัชฌิมาวาสวรวิหารเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งยังเป็นสถานที่ตั้ง “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส” แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ของไทย วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เดิมเป็นวัดราษฎร์สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ผู้สร้างคือ นางสีจันทน์ ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดยายสีจันทน์” ต่อมาได้มีผู้สร้างวัดทางทิศเหนืออีกแห่งหนึ่ง เรียกว่า วัดเลียบ และทางทิศใต้อีกวัดหนึ่งเรียกว่า วัดโพธิ์ วัดยายสีจันทน์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดกลาง ในสมัยรัตนโกสินทร์วัดยายสีจันทน์ได้รับการบูรณะจากเจ้าเมืองสงขลาอย่างต่อเนื่อง และหลังจากที่เมืองสงขลาย้ายเมืองใหม่ (จากฝั่งแหลมสน) มาอยู่ที่บ้านบ่อยางแล้ว เมืองสงขลาก็ได้ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาประจำปีที่วัดยายสีจันทน์สืบต่อมา พ.ศ. 2431 พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ได้อาราธนาพระภัทรธรรมธาดา (แจ้ง) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร มาเป็นเจ้าอาวาสวัดยายสีจันทน์ (วัดกลาง) ในการนี้สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาเมืองสงขลาพร้อมด้วยพระเถระราชาคณะหลายรูปเพื่อ ตรวจการณ์ คณะสงฆ์ได้เปลี่ยนชื่อวัดกลางเป็น วัดมัชฌิมาวาส…

วัดคูเต่าจังหวัดสงขลา

วัดคูเต่า เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดสงขลา และเป็นวัดที่มีศิลปกรรมฝีมือช่างท้องถิ่นดั้งเดิม ที่งดงามหาดูได้ยากยิ่ง ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม โดยเฉพาะศาลาวัดคูเต่าถือเป็นมรดกตกทอดทางศิลปกรรมอันล้ำค่า ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2554 จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก้) วัดคูเต่า เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่ทรงคุณค่าของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การก่อสร้างวัดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ในประวัติวัดของกรมการศาสนาระบุว่า วัดคูเต่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2299 เจ้าอาวาสรูปแรกคือพระอุปัชฌาย์แก้ว ร่วมกับชาวบ้านสร้างวัดคูเต่าขึ้นที่บริเวณทางด้านตะวันออกของคลองอู่ตะเภา ตอนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา เมื่อพระอุปัชฌาย์แก้วมรณภาพลงได้หยุดการก่อสร้างไประยะหนึ่ง ต่อมาพระอุปัชฌาย์หนูได้ทำการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยช่างท้องถิ่น วัดคูเต่าผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2432 และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร โดยได้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ใน พ.ศ. 2538 ภายในวัดประกอบด้วยอาคารเสนาสนะต่างๆ พี่มีศิลปกรรมแสดงฝีมือช่างท้องถิ่นอันประณีต โดยเฉพาะประติมากรรมปูนปั้นที่มีอยู่ในพระอุโบสถ กำแพงแก้ว และเจดีย์เป็นต้น งานปูนปั้นของวัดคูเต่าถือเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ในแง่ที่เป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้ที่หาดูได้ยากนัก อุโบสถ และจิตรกรรมฝาผนังวัดคูเต่า อุโบสถวัดคูเต่ามีโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และไม้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2446 มีกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ ตรงานกำแพงแก้วทั้ง 4…

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา หรือศาลหลักเมืองสงขลา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา หรือศาลหลักเมืองสงขลามีลักษณะเป็นอาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบเก๋งจีน จำนวน 3 หลัง ตั้งอยู่ที่ถนนนางงาม ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลาใหม่ที่ฝั่งบ่อยางซึ่งแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2385 พระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลาจัดการฟังหลักชัยเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักไชย ต้นหนึ่ง กับเทียนชัยเล่มหนึ่ง และโปรดเกล้าฯ ให้พระอุดมปิฎกออกไปเป็นประธานด้านพุทธพิธี พร้อมด้วยพระเถระฐานานุกรมเปรียญ 8 รูป และให้พระราชครูอัษฎาอาจารย์ เป็นประธานฝ่ายพิธีพราหมณ์พร้อมด้วยพราหมณ์ 8 นาย งานฝังหลักชัยครั้งนี้ พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ได้จัดทำพิธีใหญ่ขึ้นกลางเมืองสงขลาโดยตั้งโรงพิธีสี่ทิศ ในวันประกอบพิธีได้จัดขบวนแห่หลักไม้ ชัยพฤกษ์กับเทียนชัยเป็นขบวนใหญ่มีทั้งชาวไทยและชาวจีนเข้าร่วมในขบวนพิธี โดยอัญเชิญหลักไม้ ชัยพฤกษ์ไว้ที่ใจกลางเมืองสงขลา ซึ่งเรียกว่า “หลักเมือง” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2385 ภายหลังการฝังหลักเมืองแล้ว พระยาสงขลาได้จัดการสมโภชหลักเมืองอย่างยิ่งใหญ่ ในงานมีมหรสพฉลอง เช่น ละครหรือโขนร้อง งิ้ว ละครชาตรี (โนรา) พร้อมพิธีทางพระพุทธศาสนา ต่อมาจึงได้สร้างตึกคร่อมหลักเมืองไว้ 3 หลัง…

1,000 SOOK ฟู๊ด แอนด์ ฟาร์ม สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ในชะอำ

1,000 SOOK ฟู๊ด แอนด์ ฟาร์ม

พันธ์สุข ฟู๊ด แอนด์ ฟาร์ม ชะอำ (1000 sook food & farm Cha-Am)  เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชะอำ เหมาะสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพ  เพราะที่นี่พันธ์สุข ฟู๊ด แอนด์ ฟาร์ม (1000Sook Food and Farm) มีอาคารสวยๆ  ตกแต่งสไตล์อเมริกัน-อิงลิชคันทรี่ ด้วยสีสันที่โดดเด่น สังเกตเห็นได้ง่าย ที่ “พันธ์สุข ฟู๊ด แอนด์ ฟาร์ม” นั้นแบ่งเป็นโซนหลักๆ ได้ทั้งหมด 3 โซนได้แก่ 1.  ร้านขนมของฝากพันธ์สุข เป็นอาคารสีครีมคลาสสิค ซึ่งด้านในเป็นร้านขนม ของที่ระลึกและของฝากมากมาย ซึ่งมีของกินของใช้ ให้ซื้อหาไปเป็นของฝาก  โดยเฉพาะขนมขึ้นชื่ออย่าง ขนมหม้อแกง ขนมฝอยทองแพ  และขนมทองหยอด ซึ่งมีให้ชิมกันแบบสดๆ  ร้อนๆเลยทีเดียว หรือแม้แต่ของตกแต่งบ้าน สำหรับซื้อไปเป็นของฝาก ก็มีอยู่ในโซนนี้เช่นกัน 2.  ร้านพันธ์สุขสเต็ก แอนด์ เรสเตอร์รอง ตัวของร้านอาหารนั้นบรรยากาศเปิดโล่ง…

แกะรอยท่องเที่ยวสามพันโบก

สามพันโบก เป็นหลุมหรือแอ่งน้ำขนาดเล็กจำนวนมาก ที่พบตามแก่งหินลำน้ำโขง อยู่ที่บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี แก่งหินขนาดใหญ่ตามลำน้ำโขงนี้ปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ที่น้ำแห้งขอด (ประมาณเดือนธันวาคม – เมษายน ของทุกปี) ซึ่งหลังจากนั้นจะมีน้ำหลากมาท่วมหลุมหรือแอ่งน้ำเหล่านั้นจมหายไปอยู่ใต้แม่น้ำ สำหรับชื่อสามพันโบกมาจากคำว่า “โบก” เป็นภาษาลาว แปลว่า “แอ่ง” และเนื่องจากบนหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่าสามพันแอ่ง จึงเรียกว่าสามพันโบก ลักษณะทางธรณีวิทยา : บริเวณสามพันโบกและใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่งของ “หมวดหินภูพาน (Phu Phan Formation) กลุ่มหินโคราช (Khorat Group) ประกอบด้วยหินทราย และหินทรายเนื้อกรวด สีเทาอ่อนและสีขาว ชั้นหนา เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทางน้ำเมื่อ 110 ล้านปีผ่านมา การวางตัวของชั้นหินบริเวณนี้อยู่ในแนวระนาบเอียงเทไม่เกิน 10 องศา ส่งผลให้เกิดลักษณะผาหินที่มีความสูงต่ำค่อนข้างสม่ำเสมอตามลำน้ำโขง บริเวณที่เป็นลานหินมักพบลวดลายของชั้นเฉียงระดับ ซึ่งแสดงทิศทางการไหลของกระแสน้ำโบราณ และมักพบเม็ดกรวดขนาดเล็กสีต่างๆ ฝังตัวอยู่ในเนื้อหินทรายอยู่ทั่วไป ตามพื้นผิวหน้าของลานหินพบว่าเต็มไปด้วย “กุมภลักษณ์” หรือ “หลุมปากหม้อ” (Pot hole) ซึ่งเกิดจากกระบวนการกัดเซาะและขัดสีลานหิน โดยก้อนกรวดและทรายที่พัดมากับแม่น้ำโขงในฤดูน้ำหลาก การกำเนิด…