ระบบโครงสร้างของกระดูกของคนมีมากกว่า 200 ชิ้น

โครงร่างแข็งที่อยู่ภายในลำตัวคนประกอบด้วยกระดูก (bone) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ใช้ในการค้ำจุน และเคลื่อนไหวของร่างกาย กระดูกจะประกอบด้วยธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็นส่วนใหญ่ ภายในกระดูกมีส่วนประกออบของโปรตีนที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่น แต่ในสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งอยู่ภายนอกลำตัว โครงร่างแข็งจะสร้างสารพวกไคติน (chitin) และโปรตีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ กระดูกของคนมีมากกว่า 200 ชิ้น กระดูกเหล่านี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามตำแหน่งที่อยู่ คือ กระดูกแกน (axial skeleton) ซึ่งเป็นกระดูกที่อยู่บริเวณกลางลำตัว อีกกลุ่มเป็น กระดูกรยางค์ (appendicular skelelton) ซึ่งเป็นกระดูกที่ยื่นจากกระดูกแกนออกไป กระดูกแกน มี 80 ชิ้น ประกอบด้วย กระดูกกะโหลกศีรษะ และกระดูกย่อยๆหลายชิ้นเชื่อมติดต่อกัน กระดูกกะโหลกศีรษะมีลักษณะเป็นโพรง ทำหนาที่ห่อหุ้มและป้องกันการกระทบกระเทือนของสมอง ส่วนต่อมาเป็นกระดูกใบหน้าและกระดูกขากรรไกร ซึ่งมีกระดูกฟันอยู่ด้วย การเคลื่อนไหวของกระดูกขากรรไกรนี้ช่วยให้เราเคี้ยวอาหารได้ กระดูกแกน ที่สำคัญอีกส่วน คือ กระดูกสันหลัง (vertebrate) ซึ่งช่วยค้ำจุนและรองรับน้ำหนักของร่างกาย กระดูกสันหลังเป็นกระดูกที่มีรูปร่างไม่เหมือนกระดูกอื่นๆ ประกอบด้วยกระดูกชิ้นเล็กๆ มีลักษณะเป็นข้อๆ กระดูกแต่ละข้อเชื่อมต่อกันด้วยกล้ามเนื้อและเอ็น ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อจะมีแผ่นกระดูกอ่อน เรียกว่า หมอนรองกระดูก (intervertebral disc) ทำหน้าที่รองรับและเชื่อมระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อ…

จำนวนกระดูกและการแบ่งกลุ่มของกระดูกโครงสร้างร่างกายของมนุษย์

มนุษย์มีวิวัฒนาการของกระดูกเป็นระบบโครงสร้างร่างกายที่แข็งแรงเพื่อให้กล้ามเนื้อยึดเกาะสำหรับการเคลื่อนไหว รวมทั้งเป็นโครงแข็งเพื่อป้องกันอวัยวะที่อ่อนนิ่มภายใน เช่น สมอง หัวใจ ปอด เป็นต้น เมื่อโตเต็มที่มนุษย์มีกระดูกประมาณ 206 ชิ้นด้วยขนาดแตกต่างกันทั่วร่างกาย ในวัยเด็กจะมีกระดูกมากถึงประมาณ 350 ชิ้น และบางชิ้นเชื่อมต่อกันในระหว่างการเจริญเติบโต กระดูกจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่ออายุประมาณ 25 ปี โครงกระดูกมนุษย์จัดออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆดังนี้ โครงกระดูกแกนกลาง (Axial skeleton) หมายถึง โครงกระดูกที่อยู่ตามแนวกลางของตัว คือ กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง และกระดูกซี่โครง เพื่อช่วยปกคลุมระบบประสาทส่วนกลางและอวัยวะภายใน โครงกระดูกแขนง (Appendicular skeleton) หมายถึง โครงกระดูกจางช่วงไหล่ออกไปแขนและมือ รวมทั้งจากช่วงกระดูกเชิงกรานลงไปขาและเท้า โครงกระดูกกลุ่มนี้เป็นโครงสร้างสำหรับอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหว บริเวณรอยต่อของกระดูกเรียกว่า ข้อต่อ (Joints) ซึ่งช่วยให้มีการเคลื่อนไหวได้ กระดูกแต่ละชิ้นมักจะยึดกันด้วยเอ็น (Tendon) และพังผืด (Ligament) โดยมีกระดูกอ่อนและของเหลวอยู่ระหว่างรอยต่อเพื่อหล่อลื่นและลดความฝืด กระดูกประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิต ซึ่งมีสารอินทรีย์เพียงร้อยละ 35 ส่วนที่เหลือเป็นเกลือแร่ร้อยละ 65 โดยเฉพาะเกลือแคลเซียมฟอสเฟส (Ca3(PO4)2) และแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)…