การจัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS)

สารเคมีส่วนใหญ่ที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมส่วนมากจัดเป็นสารอันตรายซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติภัยได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นการระเบิด การเกิดก๊าซพิษ การเกิดอัคคีภัยและภัยต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายสูง ในบางครั้งอาจลุกลามทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้นภายในหน่วยงานควรมีมาตรการความปลอดภัยด้านสารเคมีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษา วิธีใช้ การจัดเก็บของเสีย การปฐมพยาบาลและการป้องกันสารเคมี สิ่งหนึ่งที่ผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีควรต้องจัดทำคือ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) เป็นเอกสารข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ซึ่งมีข้อมูลวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีนั้นๆ ควรที่จะต้องมีเอกสารดังกล่าวประจำพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสามารถหยิบใช้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถ้าเป็นสารเคมีที่ใช้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ MSDS สามารถหาได้จากบริษัทผู้ผลิตหรือจากอินเตอร์เน็ต แต่ถ้าเป็นสารเคมีที่ไม่แพร่หลาย หรือเป็นสารผสมที่ผู้ประกอบการผลิตขึ้นเอง เช่น ตัวทำละลายอินทรีย์ น้ำยาทำความสะอาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ประกอบการนั้นจะต้องจัดทำ MSDS ขึ้นเอง จึงควรศึกษาถึงรายละเอียดและหัวข้อที่กำหนดใน MSDS เสียก่อนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ ข้อมูลใน MSDS โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 16 หัวข้อ ซึ่งหัวข้อที่ 1-10 เป็นหัวข้อที่บังคับจะต้องมีตามข้อกำหนดของ Occupational Safety and Health Act (OSHA) ส่วนหัวข้อที่ 11-16 เป็นส่วนเสริมให้ MSDS มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น…