การจัดการเรื่องแสงสว่างมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ เพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งอันตรายต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เพื่อถนอมสายตา และเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ

การออกแบบในการวัดแสงสว่างที่ดีนั้น จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

  1. ความสว่าง (Illuminance) คือ ปริมาณแสง หรือฟลักซ์การส่องสว่างที่ตกลงบนพื้นที่ผิวต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย
  2. ความส่องสว่าง (Luminance) คือ ความเข้มการส่องสว่างที่สะท้อนจากพื้นที่หนึ่งหน่วยของพื้นที่ หรือการเปล่งแสงออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง เช่น หลอดไฟ จอภาพ
  3. พลังงานของแสงที่เปล่งออกมาต่อวินาที เรียกว่า ลูเมน
  4. แสงแยงตา ทีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือมุมของแสงที่มองไปยังหลอดไฟ ลักษณะโคมไฟที่ครอบหลอดได้มากน้อยเท่าไร
  5. ทิศทางของแสงที่มายังผู้มอง หรือทิศทางของแสงที่ไปทางเดียวกับการมอง
  6. สีของแสงและสีของวัตถุ สีของแสงที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของแสงจากหลอดไฟชนิดต่างๆ ส่วนสีของวัตถุต้องพิจารณาสีที่ตัดกัน รวมทั้งสีโดยรอบบริเวณนั้นด้วย
  7. การกระพริบของแสงจะทำให้เกิดความเด่น สะดุดตามากขึ้น
  8. แสงกลางวันช่วยเพิ่มการมองเห็น
  9. การบำรุงรักษา อายุของหลอดไฟ รวมถึงฝุ่นละอองที่หลอดไฟและโคมสะท้อน
  10. ขนาดของวัตถุ ความเร็วของวัตถุ ความวาวของวัตถุ