ความหมายของพิษวิทยาวิชาที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

พิษวิทยา (Toxicology) เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับวิชาต่างๆมากมาย จัดเป็นสหสาขาวิชา มีจุดเริ่มต้นมาจากการศึกษาการออกฤทธิ์ของยาในร่างกาย  และกลไกกการเกิดพิษในร่างกาย พิษวิทยาจึงมีความครอบคลุมในการศึกษา 1. สิ่งที่ทำให้เกิดพิษ ซึ่งอาจเป็นสารเคมี ยา หรือสารพิษ ครอบคลุมไปถึงปัจจัยทางกายภาพ เช่น แสง เสียง ความร้อนเป็นต้น และยังรวมไปถึงปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ จุลชีพต่างๆ อีกด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ 2. กลไกการเกิดพิษ ซึ่งในการศึกษากลไกการเกิดพิษนี้จะทำให้ทราบถึงการจับหรือเกาะของสิ่งที่ทำให้เกิดพิษกับองค์ประกอบทางเคมีของส่วนต่างๆของเซลล์และเนื้อเยื่อภายในร่างกาย หรือผลที่ทำให้เกิดพิษที่มีต่อเซลล์หรือออร์แกแนลล์ต่างๆในร่างกาย ทำให้สามารถหาวิธีป้องกัน ควบคุม และรักษาความเป็นพิษที่เกิดขึ้นได้ 3. การเกิดพิษ สิ่งที่ทำให้เกิดพิษอาจทำให้เกิดในลักษณะต่างๆกันไป เช่น เกิดความเป็นพิษเฉียบพลัน ความเป็นพิษเรื้อรังเป็นต้น หรืออาจทำให้เกิดพิษในลักษณะเฉพาะ เช่น การกลายพันธุ์ การเกิดมะเร็ง การก่อลูกวิรูป เป็นต้น หรือการเกิดความเป็นพิษที่พิจารณาตำแหน่งของการเกิด เช่น ภายในร่างกาย หรือเฉพาะอวัยวะเป้าหมายเจาะจง อาจสรุปได้ว่า พิษวิทยาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลของสารพิษหรือสิ่งที่ทำให้เกิดพิษซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาและสรีระวิทยาของสิ่งมีชีวิต หรือเป็นการศึกษาถึงผลเสียของสารพิษหรือสิ่งที่ทำให้เกิดพิษที่มีต่อสิ่งมีชีวิต