ปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจใดๆก็ตาม จำเป็นต้องมีปัจจัยการผลิต 4 ประการ ซึ่งได้จัดแบ่งออกมาตามหลักเศรษฐศาสตร์ อันได้แก่ 1 ทุน หมายความถึงบรรดาทรัพย์สินใดๆ ที่มีส่วนในการสร้างกำลังการผลิต ซึ่งอาจจะได้แก่ เครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร โรงงาน และเงินทุน 2 ที่ดิน ซึ่งนอกเหนือจากจะใช้สำหรับเป็นแหล่งที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ เช่น เป็นที่ตั้งโรงงาน อาคาร สำนักงาน คลังสินค้า แล้วยังหมายความรวมถึงบรรดาทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยู่บนผิวดินและใต้ผิวดิน 3 แรงงาน หมายถึง กำลังความคิดและกำลังกายของบุคคลที่มีส่วนรวมในการผลิต ซึ่งอาจจะได้แก่ คนงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆ 4 การประกอบการ ซึ่งเป็นกระบวนการในการวินิจฉัย เพื่อตัดสินใจและสั่งการในการดำเนินงานทางธุรกิจ ในเรื่องต่างๆ เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบาย ตลอดจนการควบคุมธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

การแบ่งประเภทของธุรกิจตามระดับการค้า

ประเภทของธุรกิจตามระดับการค้าสามารถจัดแบ่งได้ดังนี้ 1 ธุรกิจระดับการผลิต ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง หรือกิจการใดๆ ที่มีการผลิตด้วยกระบวนการผลิตใดๆ ที่จะได้สินค้าและบริการออกมาจำหน่าย 2 ธุรกิจระดับการค้าส่ง ได้แก่ กิจการที่ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตต่างๆ แล้วนำมาจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นๆ ในลักษณะของสินค้าประเภทวัตถุดิบ เครื่องจักร หรือส่วนประกอบที่จะนำไปผลิตได้ หรือจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้กับร้านค้าต่างๆ ที่จะนำไปจำหน่ายต่อให้กับผู้ค้ารายอื่นๆ หรือจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย 3 ธุรกิจระดับการค้าปลีก ได้แก่ กิจการที่ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากผู้ผลิต จากผู้ค้าส่ง มาจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย ที่จะซื้อไปเพื่อกินเองใช้เอง เช่น ร้านขายของชำ ร้านขายของเบ็ดเตล็ด พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย ร้านสรรพสินค้า ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายเครื่องดื่ม ฯลฯ