การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนและความสำคัญของป่าชายเลน

ป่าชายเลนมีบทบาทสำคัญ ที่เป็นส่วนเชื่อมของระบบนิเวศบนบก และระบบนิเวศทางทะเล โดยป่าชายเลนทำหน้าที่หลักที่สำคัญสองประการ ในส่วนที่ควบคุมปฏิสัมพันธ์ภายใต้กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทะเล ในแม่น้ำ และบนบก คือ 1. ป่าชายเลนทำหน้าที่ในการดักตะกอน ที่ถูกพัดพามากับน้ำจืด ในการถูกพัดพาออกสู่ทะเลให้น้อยลง ช่วยลดผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของพืช และผลผลิตทางการประมง 2. ป่าชายเลนทำหน้าที่ในการส่งถ่ายธาตุอาหารและอินทรีย์สารจากบริเวณป่าชายเลน ออกสู่น้ำทะเลชายฝั่งบริเวณใกล้เคียง เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่บริเวณชายฝั่งด้วย การที่ป่าชายเลนขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำต่างๆ ช่วยลดความเร่งของกระแสน้ำทำให้มีตะกอนทับถมในลักษณะของแผ่นดินงอก อาจกล่าวได้ว่า ป่าลายเลนช่วยเพิ่มพื้นที่ (land builder) พร้อมกันนี้ป่าชายเลนยังทำหน้าที่ดักกรองสารมลพิษ และสารปฏิกูลต่างๆ จากบนบก ไม่ให้ลงสู่ทะเล (pollution trap) ป่าชายเลนยังทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันคลื่นลมจากทะเล ช่วยลดความรุนแรงของพายุได้อีกด้วย คุณค่าของป่าชายเลน นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากไม้ชายเลนเพื่อการเผาถ่าน และการใช้ประโยชน์ในรูปอื่นๆ ที่สำคัญคือ ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์หลายชนิด ทั้งที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งวางไข่ และอนุบาลตัวอ่อน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ ด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด คือ ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร มีการแบ่งสรรสารอาหารและพลังงานที่ลงตัวในกลุ่มพืชและสัตว์ บริเวณป่าชายเลนมีความหลากหลายในรูปของแหล่งที่อยู่อาศัยทำให้สัตว์ต้องมีการปรับตัวเฉพาะเพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อหาอาหารได้ร่วมกันโดยไม่แก่งแย่งกัน ถ้าความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนยังคงสภาพอยู่ ก็ย่อมส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำด้วย การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน จะต้องศึกษาในรายละเอียดของชนิดพรรณไม้ การแพร่กระจาย…

ป่าไม่ผลัดใบ

ป่าประเภทไม่ผลัดใบ คือ ป่าซึ่งเขียวชอุ่มตลอดปี แม้จะมีพันธ์ไม้บางชนิดจะมีการทิ้งใบไปตามธรรมชาติแต่ก็จะเกิดใบใหม่ขึ้นมาทดแทนตลอดเวลาจึงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งแบ่งป่าไม้ประเภทนี้ได้เป็น 4 ชนิด คือ 1. ป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest) พบอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย มักเกิดอยู่บริเวณที่มีอากาศชุ่มชื้นมากๆ เช่น ตามหุบเขา บริเวณแม่น้ำและแหล่งน้ำต่างๆ ลักษณะทั่วไปของป่าดงดิบ คือเป็นป่ารกทึบด้วยพันธุ์ไม้ขนาดต่างๆ ทั้งใหญ่ กลาง และเล็ก ขึ้นเบียดเสียดกันอยู่และมีเถาวัลย์หรือไม้เลื้อยปกคลุมอยู่ทั่วไป ป่าชนิดนี้จะมีความชื้นสูง พันธุ์ไม้ที่เกิดขึ้นในป่านี้มีหลายชนิด เช่น ยาง ตะเคียน กะบาก จำปาป่า มะม่วงป่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพืชพันธุ์อื่นๆที่ขึ้นตามพื้นป่า เช่น ระกำ กระวาน หวาย อีกด้วย ป่าดงดิบเป็นป่าที่มีคุณค่ามากในทุกด้าน ทั้งให้ผลผลิตใรรูปของไม้และของป่ามีราคาแล้ว ยังช่วยรักษาต้นน้ำ และรักษาสมดุลทางธรรมชาติด้วย แต่ในขณะเดียวกัน ป่าดงดิบก็เป็นป่าที่ถูกบุกรุกทำลายมากที่สุดจนปัจจุบันแทบจะไม่มีป่าดงดิบในบริเวณพื้นราบเหลืออยู่เลย สัตว์ป่าที่มักอาศัยอยู่ในป่าดงดิบ เช่น แรด กระซู่ ช้างป่า เสือโคร่ง เสือดาว กวาง เลียงผา เก้ง…