คุณสมบัติจำเป็นของผู้ที่มีจะประกอบอาชีพขายของ

ผู้ประกอบอาชีพขาย หรือพนักงานขาย ไม่ว่าจะประกอบอาชีพส่วนตัว หรือเป็นลูกจ้างกิจการต่างๆ จะประสบความสำเร็จในงานอาชีพ ย่อมต้องการคุณสมบัติหลายประการสนับสนุน ดังเช่น 1 มีความกระตือรือร้น เป็นคนกระฉับกระเฉง ว่องไว กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ในการที่จะค้นหาโอกาสในการเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 2 มีมนุษยสัมพันธ์ดี พนักงานที่ดีต้องสามารถเข้ากับคนอื่นๆ ได้อย่างดี รู้จักใช้หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้ลูกค้า และเสนอสิ่งที่จะเรียกร้องความสนใจและตัดสินใจซื้อ เป็นผู้มีความสามารถในการติดต่อต่างๆ 3 มีวาทศิลป์ดี พนักงานขายต้องใช้ปากเป็นเครื่องมือสำคัญ ดังนั้นจึงต้องรู้จักกาลเทศะในการพูด พูดเป็นสันๆ แต่ได้ใจความ เป็นที่เข้าใจดีของลูกค้า สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าคล้อยตามได้ พนักงานขายต้องเป็นทั้งนักพูดที่ดี นักฟังที่ดี และเป็นนักแสดงที่ดีด้วย 4 มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ พนักงานขายจะต้องเสนอขายสินค้าและบริการด้วยความต้องการ ให้ลูกค้าได้รับแต่สินค้าและบริการที่ดี มีประโยชน์คุ้มค่าเงินของลูกค้าที่จ่าย 5 มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ที่มีความเป็นมิตรกับทุกคน อารมณ์แจ่มใสร่าเริง ยิ้มแย้มกับทุกคนที่พบปะ การมีอารมณ์ขันช่วยให้การพบปะกับบุคคลอื่นๆ การเสนอขายสินค้าไม่เคร่งเครียดจนเกินไป 6 มีบุคลิกภาพดี พนักงานขายควรมีกิริยา ท่าทาง เรียบร้อย น้ำเสียงมีจังหวะ ทุ้ม น่าฟัง ตลอดจนการแต่งกาย ควรจะเรียบร้อยอยู่ในระเบียบและแสดงถึงความมีรสนิยม…