องค์ประกอบในระบบนิเวศ

องค์ประกอบในระบบนิเวศแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic component) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) อนินทรียสาร (Inorganic) ได้แก่ แร่ธาตุ หิน ดิน เป็นต้น (2) อินทรีย์สาร (Organic) ได้แก่ สารอาหาร ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น (3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ เ็ป็นต้น 2. องค์ประกอบที่มีชีวิต (Biotic component) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) ผู้ผลิต (Producer) คือ พวกที่สามารถสังเคราะห์พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือแสงสว่างมาเป็นอาหารและให้พลังงานอื่นๆ ได้แก่ พวกพืชขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่มีสีเขียว ผู้ผลิตนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและเชื่อมต่อระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศอื่นๆ (2) ผู้บริโภค (Consumer)…