ข้อแตกต่างระหว่างสหกรณ์กับธุรกิจอื่นๆ

สหกรณ์แตกต่างจากองค์การธุรกิจรูปแบบอื่นๆ หลายประการ ดังนี้ 1 จุดมุ่งหมาย สหกรณ์มีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือสมาชิกโดยไม่หวังกำไรตอบแทน แต่องค์การธุรกิจชนิดอื่นๆ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัทนั้นดำเนินกิจการโดยหวังกำไรจากการลงทุน 2 การดำเนินงาน สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเพื่อควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยสมาชิก 1 คน มีเสียง 1 เสียง ส่วนบริษัทห้างหุ้นส่วนนั้นเฉพาะผู้ที่ถือหุ้นเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงและผู้ถือหุ้นมากมีสิทธิออกเสียงมากกว่าผู้มีหุ้นน้อย 3 ผลตอบแทน สมาชิกสหกรณ์ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยจากเงินที่ลงทุนซื้อหุ้น และขณะเดียวกันยังได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนตามจำนวนเงินที่ซื้อ ส่วนบริษัทหรือร้านค้าเอกชน ลูกค้าไม่ได้รับเงินปันผลตอบแทนแต่อย่างไร 4 สิทธิของสมาชิก คณะกรรมการสหกรณ์ต้องมาจากสมาชิกของสหกรณ์ แต่สำหรับองค์การธุรกิจอื่นๆ เช่น คณะกรรมการของบริษัทอาจจะเป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่ถือหุ้นของบริษัทนั้นก็ได้ 5 บริการ สหกรณ์พยายามให้การศึกษาแก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ การปรับปรุงวิธีการประกอบอาชีพ และสภาพความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น ส่วนองค์การธุรกิจอื่นๆ ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากนัก