ปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจใดๆก็ตาม จำเป็นต้องมีปัจจัยการผลิต 4 ประการ ซึ่งได้จัดแบ่งออกมาตามหลักเศรษฐศาสตร์ อันได้แก่ 1 ทุน หมายความถึงบรรดาทรัพย์สินใดๆ ที่มีส่วนในการสร้างกำลังการผลิต ซึ่งอาจจะได้แก่ เครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร โรงงาน และเงินทุน 2 ที่ดิน ซึ่งนอกเหนือจากจะใช้สำหรับเป็นแหล่งที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ เช่น เป็นที่ตั้งโรงงาน อาคาร สำนักงาน คลังสินค้า แล้วยังหมายความรวมถึงบรรดาทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยู่บนผิวดินและใต้ผิวดิน 3 แรงงาน หมายถึง กำลังความคิดและกำลังกายของบุคคลที่มีส่วนรวมในการผลิต ซึ่งอาจจะได้แก่ คนงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆ 4 การประกอบการ ซึ่งเป็นกระบวนการในการวินิจฉัย เพื่อตัดสินใจและสั่งการในการดำเนินงานทางธุรกิจ ในเรื่องต่างๆ เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบาย ตลอดจนการควบคุมธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง