อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต่างมีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคไม่สูงมากนัก อาจเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อน หรือที่เรียกว่า มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น แต่ก็ยังมีลักษณะของการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่สมควรจะให้ความคุ้มครอง ด้วยการออกเอกสารแสดงสิทธิเพื่อให้เจ้าของการประดิษฐ์ดังกล่าว สามารถที่จะหาประโยชน์จากการเป็นเจ้าของการประดิษฐ์นั้นได้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้น เป็นผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการและทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชน ด้วยผลพลอยได้จากการประดิษฐ์นั้น ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2542 ได้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับอนุสิทธิบัตรไว้ในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบัตร

ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร จะใช้เวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียน แทนการใช้ระบบที่ต้องมีการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน นอกจากนี้ ผู้ประดิษฐ์คิดค้น สามารถเลือกได้ว่า จะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร กำหนดให้ความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร เฉพาะการประดิษฐ์เท่านั้นไม่รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด โดยจำกัดความของคำว่า อนุสิทธิบัตร ตามมาตรา 3 ได้บัญญัติว่า “อนุสิทธิบัตร หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ตามที่กำหนด…” ดังนั้น อนุสิทธิบัตร จึงคุ้มครองเฉพาะการประดิษฐ์เท่านั้น