หน้าที่ของเงิน เงินทำอะไรได้บ้าง

เงินได้ทำหน้าที่ทางเศรษฐกิจ 4 ประการ ดังนี้ 1 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน หมายถึง การที่บุคคลสามารถนำเอาเงินที่มีอยู่ไปซื้อสินค้าและบริการได้ตามความพอใจโดยไม่ต้องไปแสวงหาบุคคลที่ต้องการสินค้าหรือบริการของเขาเหมือนแต่ก่อน 2 เป็นเครื่องวัดค่า ถ้าไม่มีเงินเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย จะต้องมีการเทียบค่าของสินค้าหรือบริการที่ต้องการกับสิ่งอื่นทั่วไป เมื่อมีเงินทำไห้ง่ายต่อการเทียบราคา และง่ายต่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน 3 เป็นเครื่องสะสมค่า สิ่งของหรือสินค้าบางอย่างเก็บไว้ได้นาน บางอย่างเก็บได้ไม่นานอาจเสื่อมราคาได้ง่าย แต่เงินนำมาเก็บไว้ มูลค่าของเงินค่อนข้างจะคงตัวเสมอไม่เสื่อมค่าง่าย เหมือนเก็บสินค้าไว้ ดังนั้นเราจึงกล่าวว่าเงินทำหน้าที่ได้ดีกว่าอย่างอื่น 4 เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคต สมัยก่อนที่มีการใช้เงินเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน ถ้ามีการกู้ยืม จะต้องนำสิ่งของที่เป็นชนิดเดียวกันกับที่กู้ยืมไปมาใช้คืน แต่เมื่อมีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแล้ว การกู้ยืมนั้นจะกู้ยืมกันเป็นตัวเงิน และการนำมาชำระคืนก็คืนเป็นเงินเช่นเดียวกัน