ความจำเป็นหรือเหตุผลในการให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์

กล่าวได้ว่าเหตุผลในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีเหตุผลอยู่หลายประการดังนี้ 1.       ความเป็นธรรมตามธรรมชาติ เป็นความจริงที่ว่า ผู้สร้างสรรค์ ย่อมเป็นผู้ที่ทุ่มเท ใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณชน เมื่อผู้สร้างสรรค์เป็นผู้คิดขึ้นมา เขาย่อมได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขาคิดสร้างสรรค์ และควรป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำของเขาไปใช้โดยที่เจ้าตัวไม่ได้อนุญาต หากต้องการจะนำไปใช้ก็ควรได้รับอนุญาตและได้รับค่าตอบแทนในการใช้สิทธิด้วย 2.       ทางเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์งานบางอย่างจำเป็นต้องใช้การลงทุนสูง เมื่อเขาได้ลงทุนไปแล้วเขาควรจะได้รับประโยชน์จากการที่เขาได้ลงทุนสร้างสรรค์งานนั้น 3.       ทางวัฒนธรรม งานที่ได้สร้างสรรค์มานั้น กล่าวได้ว่า เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาตินั้น สะท้องให้เห็นวัฒนธรรมของชาตินั้น เช่น งานวรรณกรรมไทย งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพยนตร์ไทย ที่สร้างสรรค์โดยฝีมือของคนไทย ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยที่แฝงอยู่ในงานนั้นไม่มากก็น้อย 4.       ทางด้านสังคม การเผยแพร่ของงานไปสู่คนจำนวนมากจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันได้ระหว่างชนชั้นในชาติ ทำให้สังคมมีความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงถือว่าผู้สร้างสรรค์เป็นผู้สร้างสรรค์งานให้สู่สังคม เพราะในที่สุด เมื่อหมดอายุความคุ้มครองแล้ว ย่อมตกเป็นสมบัติสาธารณะที่สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากงานนั้นได้